Ogólne Warunki Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

§ 1


1. Ogólne warunki gwarancji (dalej “OWG”) stanowią integralną część umów sprzedaży oraz
związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką Orchid Sp. z o.o.
(dalej również “Gwarant”) a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te
nie stanowią inaczej.

2. Strony wyłączają zastosowanie wzorów umów nabywcy produktów (w szczególności
ogólnych warunków gwarancji, wzorów umów i regulaminów).

3. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie
Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie
gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu produktu.

§ 2


1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia zakupu poświadczonego dokumentem
zakupu.

2. Gwarancją objęte są wszystkie wady mechaniczne powstałe w trakcie produkcji,
magazynowania do czasu wydania towaru Nabywcy oraz transportu

3. Gwarancja nie obejmuje:
Dla elementów z drewna, forniru, płyty:

 • wady powłoki powstałe na skutek niewłaściwej pielęgnacji, tj. środkami nie
  posiadającymi aprobaty Gwaranta lub w sposób niezgodny z instrukcją pielęgnacji,
 • wady wynikające z normalnego zużycia produktu, w tym naturalna zmiana barwy
  drewna lub barwy powłoki lub różnice w barwie powłoki, wynikające z jej specyficznych
  właściwości,
 • zmian w stopniu połysku i odcieniach kolorów wskutek oddziaływania warunków
  atmosferycznych na elementach z powłoką lakierniczą lub olejowaną
 • uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania,
  przeróbki, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zainstalowania,
 • szarzenia produktów, które wynika z naturalnego starzenia się drewna,
 • wady będące następstwem niezachowania właściwych warunków klimatycznych w
  całym okresie eksploatacji produktu
 • naturalnych cech drewna takich jak: rysunek drewna, przebarwienia, odkształcenia i
  pęknięcia związane ze zmianą wilgotności, obecność rdzenia drzewnego w elementach,
  sęki.
 • odkształceń drewna związanych ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych
  nie wpływających na właściwości użytkowe.

Dla elementów ze stali, betonu i szkła:

 • uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania,
  przeróbki, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zainstalowania,
 • uszkodzeń mechanicznych w tym zarysowań i pęknięć powstałych z winy nabywcy.

4. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta
roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek wady produktu.
Jedynym zobowiązaniem Gwaranta jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad,
zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

5. Gwarancja obejmuje produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedaży z
zastrzeżeniem dokonania przez nabywcę terminowej płatności za produkt. W przypadku
wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt procedura gwarancyjna zostanie
wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.

§ 3


1. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie naprawić wadliwe
produkty lub dostarczy nowe, według wyboru Gwaranta. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że
naprawa produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie
wysoki w stosunku do ceny nowego produktu, Gwarant wymieni produkt na wolny od wad.
Gwarancja nie obejmuje produktów po:

 • jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
 • ingerencji w konstrukcję produktu,
 • niewłaściwego użytkowania, zastosowania, konserwacji lub magazynowania produktu,
 • nieuważnego lub nieodpowiedzialnego obchodzenia się z produktem, trwałego
  zamoczenia produktu,
 • jakichkolwiek prób napraw produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione

§ 4


1. W przypadku wystąpienia usterki, wady lub uszkodzenia w okresie trwania gwarancji,
Nabywca zgłosi ją mailowo, na adres:
pracownia@wolnemeble.com

2. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

3. Gwarant zobowiązuje się do spełnienia roszczeń wynikających z uznanej reklamacji w
terminie 60 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji w formie:

 • wymiany wadliwego produktu na nowy, pod warunkiem zwrotu wadliwego produktu
 • naprawy wadliwego produktu,
 • zwrotu pieniędzy za wadliwy produkt pod warunkiem zwrotu wadliwego produktu
 • zmniejszenia wartości wadliwego produktu w stopniu uwzględniającym jego wadliwość

4. O wyborze formy spełnienia roszczenia decyduje Gwarant.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie
postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

Pobierz Warunki Gwarancji

Start typing and press Enter to search